คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2557 – 2559

     
คณะกรรมการบริหาร
1.    พญ.เจรียง   จันทรกมล นายกสมาคมฯ
2.    ศ.นพ.อดิศร   ภัทราดูลย์ อุปนายก คนที่ 1
3.    รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์ อุปนายก คนที่ 2
4.    รศ.พญ.ประสบศรี   อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 3
5.    รศ.นพ.กำธร   พฤกษานานนท์ เลขาธิการ
6.    รศ.พญ. สุมนา  ชมพูทวีป รองเลขาธิการ
7.    รศ.พญ.สุวรรณี   พันเจริญ เหรัญญิก
8.    รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9.    รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค ฝ่ายปฎิคม
10.  รศ.นพ.สมพงษ์   สุวรรณวลัยกร ฝ่ายสวัสดิการ
11.  ศ.นพ.จรัญ   มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬา
12.  นพ.กำพล   พลัสสินทร์ ฝ่ายหาทุน
13.  รศ.นพ.สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
14.  พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์   พฤกษาพงษ์ ฝ่ายสาราณียากรและประชาสัมพันธ์
15.   ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
16.  รศ.นพ.โศภณ   นภาธร กรรมการกลาง
17.  นพ.ปรีชา   ศตวรรษธำรง กรรมการกลาง
18.  รศ.นพ.พรณรงค์   โชติวรรณ กรรมการกลาง
19.  รศ.นพ.สรรเพชญ   เบญจวงศ์กุลชัย กรรมการกลาง
20.  รศ.นพ.ธีระพงศ์   เจริญวิทย์ กรรมการกลาง
21.  นพ.พฤฒิชัย   ดำรงรัตน์ กรรมการกลาง
22.  ศ.นพ.สุทธิพงศ์   วัชรสินธุ กรรมการกลาง
23.  นพ.อิทธิกร   โถสุวรรณโชติ กรรมการกลาง
24.  นพ.กฤตวิทย์   เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
25.  นพ.อิทธพร   คณะเจริญ กรรมการกลาง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา  
ประธานที่ปรึกษา
2. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล  
ที่ปรึกษา
3. รศ.พญ.ผจง   คงคา  
4. พญ.เยาวลักษณ์   โลหารชุน  
5. รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร   สุคนธมาน  
6.นพ.ปราสาท   ปราสาททองโอสถ  
7. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  
8. ศ.นพ.ประมวล   วีรุตมเสน  
9. ศ.นพ.ศุภวัฒน์   ชุติวงศ์  
10. รศ.นพ.พิทยา   จันทรกมล  
11. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม  
12. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์  
13. รศ.นพ.ประพันธ์   กิติสิน  
14. รศ.นพ.วีรพงษ์   ศาสตรสาธิต  
15. พล.ท.นพ.อำนาจ   บาลี
16. รศ.นพ.พินิจ   กุลละวณิชย์  
17. ศ.นพ.สิน   อนุราษฎร์  
18. รศ.พญ.วัชรี   บัวชุม  
19. รศ.นพ.ไพโรจน์   วิทูรพณิชย์  
20. ศ.นพ.กัมมันต์   พันธุมจินดา  
21. นพ.ดาบศักดิ์   กองสมุทร  
22. พญ.นลินี   ไพบูลย์  
23. ศ.นพ.เทวารักษ์   วีระวัฒกานนท์  
24. นพ.ธนาธิป   ศุภประดิษฐ์  
25. ศ.นพ.ประวิตร   อัศวานนท์  
และผู้แทนทุกรุ่น  

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย