คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2551 – 2553

คณะกรรมการบริหาร
1.    ศ.นพ.สิน   อนุราษฎร์ นายกสมาคมฯ
2.    ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม อุปนายก คนที่ 1
3.    รศ.พญ.ประสบศรี   อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 2
4.    นพ.ปรีชา   ศตวรรษธำรง อุปนายก คนที่ 3
5.    รศ.พญ.สุมนา   ชมพูทวีป เลขาธิการ
6.    รศ.นพ.กำธร   พฤกษานานนท์ รองเลขาธิการ
7.     รศ.พญ.สุวรรณี   พันเจริญ เหรัญญิก
8.     ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล   วีรุตมเสน ฝ่ายวิชาการ
9.    พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์   พฤกษาพงษ์ ฝ่ายสาราณียากร 
10.  รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์ ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ
11.  รศ.พญ.วัชรี   บัวชุม ฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
12.  นพ.กำพล   พลัสสินทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13.  รศ.นพ.ไพโรจน์   วิทูรพณิชย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
14.  รศ.นพ.จรัญ   มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
15.  นพ.อิทธพร   คณะเจริญ ฝ่ายกิจการพิเศษ
16.  นพ.ณัฐวุฒิ   ปลอดปิยะคุณ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
17.  พล.ท.นพ.อำนาจ   บาลี กรรมการกลาง
18.  พญ.คุณหญิงนงนุช   ศิริเดช กรรมการกลาง
19.  ศ.นพ.ภิรมย์   กมลรัตนกุล กรรมการกลาง
20.  พญ.เจรียง   จันทรกมล กรรมการกลาง
21.  รศ.นพ.อดิศร   ภัทราดูลย์ กรรมการกลาง
22.  นพ.สมเกียรติ   เชื้อเพชระโสภณ กรรมการกลาง
23.  นพ.กฤตวิทย์   เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
24.  พญ.นลินี   ไพบูลย์ กรรมการกลาง
25.  พญ.อุไรรัตน์   ศิริวัฒน์เวชกุล กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
1. รศ.นพ.ยาใจ   ณ  สงขลา  
2. นพ.ธีระ   รามสูต  
3. นพ.ปราสาท   ปราสาททองโอสถ  
4. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  
5. ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์   ชุติวงศ์  
6. พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์  
7. รศ.นพ.วีระพงษ์   ศาสตรสาธิต  
8. พล.ท.นพ.ณรงค์   รอดวรรณะ  
9. นพ.สุนทร   ฉันทาดิสัย  
10. ศ.นพ.เกรียง   ตั้งสง่า  
11. ศ.ภิชาน นพ.พิชิต   สุวรรณประกร  
อนุกรรมการฝ่ายประสานงานของสมาคมฯ
นพ.นันทศักดิ์   โชติวณิช ผู้แทนภาคตะวันออก
พญ.วรรณจันทร์   พิมพ์พิไล ผู้แทนภาคเหนือ
นพ.กมล   วีระประดิษฐ์ ผู้แทนภาคใต้
พญ.ทวีสิน   อริยะชัยพาณิชย์ ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.สุรพงษ์   ตันธนศรีกุล ผู้แทนภาคตะวันตก
และ ผู้แทนรุ่นทุกรุ่น  

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย