สถิติผู้รับบริการตรวจรักษา

MDCU Alumni Welfare

เดือน พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
มกราคม 35 132 238 315
กุมภาพันธ์ 46 176 286 303
มีนาคม 60 195 296 364
เมษายน 49 198 226 268
พฤษภาคม 87 180 282 365
มิถุนายน 111 203 339  
กรกฎาคม 81 236 249  
สิงหาคม 114 207 315  
กันยายน 122 220 312  
ตุลาคม 104 235 278  
พฤศจิกายน 142 237 336  
ธันวาคม 134 236 321  
ยอดรวม 1,085 2,455 3,478  
ยอดเฉลี่ย 90.42 204.58 289.83  
สถิติผู้รับบริการตรวจรักษา MDCU Alumni Welfare

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย