คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

post Image

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ (นายกสมาคมฯ)

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2563 – 2565

คณะกรรมการบริหาร
1. รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ นายกสมาคมฯ
2. รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อุปนายก คนที่ 1
3. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 2
4. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อุปนายก คนที่ 3
5. ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ เลขาธิการ
6. รศ.พญ. สุมนา ชมพูทวีป รองเลขาธิการ
7. รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ เหรัญญิก
8. ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
9. รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค ฝ่ายสันทนาการ
10. พญ.เจรียง จันทรกมล ฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ
11. ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬา
12. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ฝ่ายปฏิคม
13. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ฝ่ายสารณียากร
14. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ
15. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ กรรมการกลาง
16. ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ กรรมการกลาง
17. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการกลาง
18. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
19. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการกลาง
20. รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ กรรมการกลาง
21. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ กรรมการกลาง
22. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการกลาง
23. รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร กรรมการกลาง
24. รศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการกลาง
25. อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ กรรมการกลาง
ประธานที่ปรึกษา
1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา แพทย์จุฬาฯ รุ่น 5
ที่ปรึกษา
2. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 11
3. ศ.นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
5. รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน
6. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
7. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
8. รศ.นพ.วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
9. นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
10. พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี แพทย์จุฬาฯ รุ่น 15
11. รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
12. นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง แพทย์จุฬาฯ รุ่น 16
13. รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล แพทย์จุฬาฯ รุ่น 19
14. รศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 22
15. รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23
16. นพ.ดาบศักดิ์ กองสมุทร แพทย์จุฬาฯ รุ่น 30
17. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 34
18. ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 38

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย