คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

post Image

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน (นายกสมาคมฯ)

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2559 – 2561

คณะกรรมการบริหาร
1. รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมฯ
2. รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อุปนายก คนที่ 1
3. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 2
4. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อุปนายก คนที่ 3
5. รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ เลขาธิการ
6. รศ.พญ. สุมนา ชมพูทวีป รองเลขาธิการ
7. รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ เหรัญญิก
8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
9. รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค ฝ่ายสันทนาการ
10. ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬา
11. พญ.เจรียง จันทรกมล ฝ่ายสวัสดิการ
12. รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ฝ่ายปฏิคม
13. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ฝ่ายสาราณียากร
และฝ่ายประชาสัมพันธ์
14. นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง กรรมการกลาง
15. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ กรรมการกลาง
16. รศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ กรรมการกลาง
17. รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย กรรมการกลาง
18. นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการกลาง
19. นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชติ กรรมการกลาง
20. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
21. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการกลาง
22. รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ กรรมการกลาง
23. นพ.อิทธพร คณะเจริญ กรรมการกลาง
24. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการกลาง
25. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ กรรมการกลาง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา แพทย์จุฬาฯ รุ่น 5
ประธานที่ปรึกษา
2. ศ.นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
ที่ปรึกษา
3. รศ.พญ.ผจง คงคา แพทย์จุฬาฯ รุ่น 1
4. รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 4
5. นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 9
6. นพ.วิศิษฎ์ ฐิตะวัฒน์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 11
7. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 11
8. ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
9. รศ.นพ.พิทยา จันทรกมล แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
10. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
11. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
12. รศ.นพ.วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
13. นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
14. พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี แพทย์จุฬาฯ รุ่น 15
15. รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
16. รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23
17. นพ.ดาบศักดิ์ กองสมุทร แพทย์จุฬาฯ รุ่น 30
18. พล.อ.ต.นพ.อนุตรร จิตตินันทน์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 30
19. พญ.นลินี ไพบูลย์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 33
20. รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 33
21. ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 36
22. รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 37
23. ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 38
24. นพ.พงษ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี แพทย์จุฬาฯ รุ่น 38
25. ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก แพทย์จุฬาฯ รุ่น 44

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย