คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2555 – 2557

คณะกรรมการบริหาร
1.    พญ.เจรียง   จันทรกมล นายกสมาคมฯ
2.    รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์ อุปนายก คนที่ 1และฝ่ายทะเบียน
3.    รศ.พญ.ประสบศรี   อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 2
4.    ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม อุปนายก คนที่ 3
5.    รศ.นพ.กำธร   พฤกษานานนท์ เลขาธิการ
6.    รศ.พญ. สุมนา  ชมพูทวีป รองเลขาธิการและกิจกรรมพิเศษ
7.    รศ.พญ.สุวรรณี   พันเจริญ เหรัญญิก 
 8.    รศ.นพ.ไพโรจน์   วิทูรพณิชย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9.    รศ.พญ.วัชรี   บัวชุม ฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
10.  ศ.นพ.จรัญ   มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬา
11.  นพ.กำพล   พลัสสินทร์ ฝ่ายหาทุน
12.  นพ.สมเกียรติ   เชื้อเพชระโสภณ ฝ่ายกิจการพิเศษ
13.  รศ.นพ. สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
14.  รศ.นพ. เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์ ฝ่ายสาราณียากรและประชาสัมพันธ์
15.  พล.ท.นพ.อำนาจ   บาลี กรรมการกลาง
16.  พล.อ.ท.นพ.อภิชาติ   โกยสุขโข กรรมการกลาง
17.  รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค กรรมการกลาง
18.  ศ.นพ.อดิศร   ภัทราดูลย์ กรรมการกลาง
19.  รศ.นพ.โศภณ   นภาธร กรรมการกลาง
20.  นพ.ดาบศักดิ์   กองสมุทร กรรมการกลาง
21.  นพ.กฤตวิทย์   เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
22.  พญ.นลินี   ไพบูลย์ กรรมการกลาง
23.  พญ.พักตร์พิไล   ทวีสิน กรรมการกลาง
24.  นพ.พฤฒิชัย   ดำรงรัตน์ กรรมการกลาง
25.  นพ.วิทยา   วันเพ็ญ กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
1.  รศ.นพ.ยาใจ   ณ  สงขลา  
2. รศ.พญ.ผจง   คงคา  
3. พญ.เยาวลักษณ์   โลหารชุน  
4. รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร   สุคนธมาน  
5.  นพ.ปราสาท   ปราสาททองโอสถ  
6. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  
7. ศ.นพ.ประมวล   วีรุตมเสน  
8. รศ.นพ.พิทยา   จันทรกมล  
9. รศ.นพ.ประพันธ์   กิติสิน  
10. รศ.นพ.วีรพงษ์   ศาสตรสาธิต  
11. ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ   กุลละวณิชย์  
12. ศ.นพ.สิน   อนุราษฎร์  
13.  นพ.ปรีชา   ศตวรรษธำรง  
14. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์   พฤกษาพงษ์
15. ศ.นพ.ภิรมย์   กมลรัตนกุล  
16. ศ.นพ.กัมมันต์   พันธุมจินดา  
17. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์   ประสพสันติ  
18. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์  
19. ศ.นพ.สุทธิพงศ์   วัชรสินธุ  
20. นพ.ธนาธิป   ศุภประดิษฐ์  
21. นพ.พฤฒิชัย   ดำรงรัตน์  
22. นพ.เพชร   อลิสานันท์  
ที่ปรึกษาเพิ่มเติม
1.  รศ.นพ.พิทยา  จันทรกมล  
2. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์  
3. รศ.นพ.วีระพงษ์   ศาสตรสาธิต  
4. รศ.นพ.ประพันธ์   กิติสิน  
5. พล.อ.ท.นพ.อภิชาติ   โกยสุขโข  
6. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์   ประสพสันติ  
7. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์  
8. ศ.นพ.สุทธิพงศ์   วัชรสินธุ์  

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย