งานให้บริการตรวจรักษา

MDCU Alumni Welfare

ติดต่อสมาคมเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อร่วมบริจาค

ออฟฟิศ: ภปร 8 ศูนย์ประสานงานดูแลผู้มีอุปการคุณ
โทรศัพท์: 02 256 5233

เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือของสมาคม


สุรีรัตน์ เณรนุ่ม


สรชนก กีรติวิริยาภรณ์


รุ่งฟ้า อิทธิราษฎร์ไพศาล


สุวรรณี สถาพรเจริญชัย


พิริยา สุภักดี

รายละเอียดบริการ

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย