งานให้บริการตรวจรักษา

MDCU Alumni Welfare

ติดต่อสมาคมเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ ติดต่อร่วมบริจาค

โทรศัพท์: 02 256 4116
โทรสาร: 02 652 4293
มือถือ: 061 653 2463 (แอน)
อีเมล์: alumniinfo@chula.md

เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือของสมาคม

รายละเอียดบริการ

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย