สาส์นจากนายกสมาคม

President Message

post Image

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน

งานสำคัญของแพทย์จุฬาฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้จัดเรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่ง มีผู้มาถวายพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ อันสวยงามอย่างมากมาย รวมทั้งพวงมาลาของสมาคมฯ ด้วย และคงมาถึงงานคืนสู่เหย้าของแพทย์จุฬาฯ ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะแพทยศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ และนิสิตปัจจุบันของเราซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างงดงามพร้อมทั้งความสนุกสนาน ตามที่คณะผู้จัดงานได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ปีนี้เรามีสมาชิกศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ มาร่วมงานทั้งหมดประมาณ 600 คน ซึ่งมากกว่าทุกปี ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนี้ คงได้ชื่นชมความเจริญก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์อันเป็นที่รักของเราทุกคน ได้ชมพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 8 หอพระราชประวัติ รัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ได้รับชมความเจริญก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงามอย่างยิ่ง และที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มประสบการณ์และคุณภาพ ในการให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ให้สมกับการที่เราเป็นคณะแพทย์ชั้นนำของประเทศ

ในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา เราได้ผลิตแพทย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเรามากถึง 8,000 คน และเป็นเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สมกับที่เรายึดคติว่าเป็นโรงเรียนแพทย์คู่คุณธรรม ทำให้ศิษย์เก่าของเราได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ทั้งในการรักษาผู้ป่วย บริการสังคม การวิจัย และนำนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ซึ่งความสำเร็จนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากความเสียสละ ความอดทนและความร่วมมือของพวกเราทุกคน

ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์ ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ และแก่คณะแพทยศาสตร์อันเป็นที่รักยิ่งของเราในบัญชี ชื่อ “70 ปีแพทย์จุฬาฯ” เป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯ ขอรับรองว่าจะใช้เงินที่ได้รับมานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดของพวกเราศิษย์เก่าทุกคนตามนโยบายของสมาคมฯ ทุกประการ

ด้วยรัก

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย