สาส์นจากนายกสมาคม

President Message

post Image

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้น จำนวน 10 คน ตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในการประชุมกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ให้เกียรติเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ ซึ่งจะมีวาระการทำงาน 2 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) กระผมและคณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ตามพันธกิจให้ดีที่สุด การให้บริการสมาชิกสมาคมฯ เป็นเรื่องหลักที่คณะกรรมการจะดำเนินการให้เกิดความประทับใจ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านนายกสมาคมฯ ท่านที่ผ่านมาได้วางรากฐานไว้อย่างดียิ่ง คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสานต่อและพัฒนาต่อยอด อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราชาวศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ไม่ว่าจะจบมานานแล้วหรือเพิ่งจบก็ตาม รวมทั้งนิสิตปัจจุบันก็มีความสำคัญเช่นกันทุกท่าน กระผมหวังว่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกันสนับสนุนทำนุบำรุงโรงเรียนแพทย์และสมาคมฯ ของเราให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

ในนามตัวแทนของสมาคมฯ กระผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แข็งแกร่ง ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ คิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

ด้วยความรักและปรารถนาดี

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย