ห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำ

MDCU Alumni Welfare

ห้องฟิตเนส ชั้น 7A หอพักและพัฒนาคณาจารย์


ห้องฟิตเนส ชั้น 7A ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น.
สระว่ายน้ำ ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องฟิตเนส และ สระว่ายน้ำ

1. อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์แพทย์สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
2. อาจารย์อาวุโส (เกษียณอายุ)
3. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
4. แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
5. ผู้เข้าพักภายในหอพักและพัฒนาคณาจารย์

อัตราค่าบริการ

ลำดับที่ รายการ อัตราค่าบริการ
1. ค่าบริการห้องฟิตเนส
(รวมค่าบริการสระว่ายน้ำ)
รายวัน / ครั้งละ 40 บาท
2. ค่าบริการห้องฟิตเนส
(รวมค่าบริการสระว่ายน้ำ)
รายเดือน / เดือนละ 1,000 บาท
3. ค่าบริการสระว่ายน้ำ รายวัน / ครั้งละ 20 บาท
4. ค่าบริการห้องฟิตเนสรวมถึงค่าบริการสระว่ายน้ำ สำหรับอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ และอาจารย์แพทย์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เกษียณอายุ ฟรี
แนวปฏิบัติการใช้บริการสระว่ายน้ำ
ทั้งนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อาจมีการกำเริบได้จากการออกกำลังกายของงดเว้นการใช้สระว่ายน้ำเนื่องจากสระว่ายน้ำไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด (Lifeguard) ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการเท่านั้น
2. แสดงบัตรสมาชิกหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการใช้บริการสระว่ายน้ำและลงเวลาในการเข้าใช้บริการ
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
4. สวมชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำและอาบน้ำทุกครั้งก่อนลงสระน้ำ
5. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนไม่ส่งเสียงดังไม่พูดคำหยาบไม่วิ่งเล่นรวมถึงไม่จับกลุ่มคุยกันเป็นการกีดขวางสมาชิกคนอื่นบริเวณสระว่ายน้ำ
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7. ไม่นำทรัพย์สินมีค่ามาไว้บริเวณสระว่ายน้ำหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางหอพักฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
8. ควรช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการให้บริการ
10. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราก่อนเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ
11. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ (ยกเว้นน้ำดื่มบรรจุขวด)
12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ
13. หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบัติหรือไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อาจจะถูกพิจารณาให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกโดยไม่คืนค่าสมาชิก

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายทางหอพักและพัฒนาคณาจารย์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย