คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2553 – 2555

 
คณะกรรมการบริหาร
1. ศ.นพ.สิน   อนุราษฎร์ นายกสมาคมฯ
2. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม อุปนายก คนที่ 1
3. รศ.พญ.ประสบศรี   อึ้งถาวร อุปนายก คนที่ 2
4. นพ.ปรีชา   ศตวรรษธำรง อุปนายก คนที่ 3
5. รศ.นพ.กำธร   พฤกษานานนท์ เลขาธิการ
6. รศ.พญ.สุวรรณี   พันเจริญ เหรัญญิก
7.  รศ.พญ. สุมนา  ชมพูทวีป ฝ่ายวิชาการ
8.  รศ.นพ. เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์ ฝ่ายสาราณียากร
9. รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์ ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ  
10.  รศ.พญ.วัชรี   บัวชุม ฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
11.  นพ.กำพล   พลัสสินทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12.  รศ.นพ.ไพโรจน์   วิทูรพณิชย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
13.  ศ.นพ.จรัญ   มหาทุมะรัตน์ ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
14.  พล.อ.ต.นพ. การุณ  เก่งสกุล ฝ่ายกิจการพิเศษ
15.  รศ.นพ. สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
16.  ศ. กิตติคุณ นพ. ประมวล วีรุตมเสน กรรมการกลาง
17.  พล.ท.นพ.อำนาจ   บาลี กรรมการกลาง
18.  รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค กรรมการกลาง
19.  ศ.นพ.ภิรมย์   กมลรัตนกุล กรรมการกลาง
20.  พญ.เจรียง   จันทรกมล กรรมการกลาง
21.  ศ.นพ.อดิศร   ภัทราดูลย์ กรรมการกลาง
22.  นพ.สมเกียรติ   เชื้อเพชระโสภณ กรรมการกลาง
23.  นพ.กฤตวิทย์   เลิศอุตสาหกุล กรรมการกลาง
24.  พญ.นลินี   ไพบูลย์ กรรมการกลาง
25.  นพ. ธนาธิป  ศุภประดิษฐ์ กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
1. รศ.นพ.ยาใจ   ณ  สงขลา  
2. รศ.พญ.ผจง   คงคา  
3. นพ.ธีระ   รามสูต  
4. นพ.ปราสาท   ปราสาททองโอสถ  
5. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  
6.  ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์   ชุติวงศ์  
7.  พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์  
8.  รศ.นพ.วีระพงษ์   ศาสตรสาธิต  
9.  พล.ท.นพ.ณรงค์   รอดวรรณะ  
10.  นพ.สุนทร   ฉันทาดิสัย  
11. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์   พฤกษาพงษ์  
12. นพ.ชาตรี   ดวงเนตร  
13. ศ.นพ.เกรียง   ตั้งสง่า  
14. ศ.ภิชาน นพ.พิชิต   สุวรรณประกร
15. นพ.พฤฒิชัย   ดำรงรัตน์  

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย