คณะกรรมการสมาคมฯ

Association Committee

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549 – 2551

คณะกรรมการบริหาร
1. พญ.เจรียง   จันทรกมล นายกสมาคมฯ
2. ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล   วีรุตมเสน อุปนายก คนที่ 1
3. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์  ลิมปพยอม อุปนายก คนที่ 2
4. ศ.ภิชาน นพ.พินิจ   กุลละวณิชย์ อุปนายก คนที่ 3
5. รศ.พญ.สุมนา   ชมพูทวีป เลขาธิการ
6. ผศ.พญ.สุกัญญา   ชัยกิตติศิลป์ รองเลขาธิการ
7. รศ.พญ.สุวรรณี   พันเจริญ เหรัญญิก
8. รศ.นพ.อดิศร   ภัทราดูลย์ ฝ่ายวิชาการ
9. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์   พฤกษาพงษ์ ฝ่ายสาราณียากร 
10. รศ.นพ.กำจร   ตติยกวี ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ
11. รศ.พญ.วัชรี   บัวชุม ฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
12. ผศ.นพ.มานัต   อุทุมฤกษ์พร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
14. พล.อ.ต.นพ.ขวัญชัย   เศรษฐนันท์ ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
15. ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์   ชุติวงศ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ
16. นพ.ณัฐวุฒิ   ปลอดปิยะคุณ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
17. รศ.นพ.ประพันธ์   กิติสิน กรรมการกลาง
18. ศ.นพ.สิน   อนุราษฎร์ กรรมการกลาง
19. ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ กรรมการกลาง
20.  ศ.นพ.ภิรมย์   กมลรัตนกุล กรรมการกลาง
ที่ปรึกษา
1.  รศ.นพ.ยาใจ   ณ  สงขลา  
2. พญ.ผจง   คงคา  
3. พญ.เยาวลักษณ์   โลหารชุน  
4.  รศ.พญ.ประจบ   จารุจินดา  
5.  รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร   สุคนธมาน  
6. พล.อ.นพ.สิงหา   เสาวภาพ  
7. นพ.ธีระ   รามสูต  
8. นพ.ปราสาท   ปราสาททองโอสถ  
9.   ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  
10.  รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์  
11.  รศ.นพ.พิทยา   จันทรกมล  
12.  ศ.นพ.ดำรง  เหรียญประยูร  
13.  รศ.นพ.ยอด  สุคนธมาน  
14.  รศ.นพ.วีระพงษ์   ศาสตรสาธิต  
15.  รศ.พญ.สุมาลี   ศรีวัฒนา  
16.  พล.ท.นพ.อำนาจ   บาลี  
17.  พล.ท.นพ.ณรงค์   รอดวรรณะ  
18.  นพ.ชาตรี  ดวงเนตร  
19.  นพ.อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์  
20.  ศ.นพ.วิรัติ   พาณิชย์พงษ์  
21.  ผศ.นพ.พรณรงค์   โชติวรรณ  
22.  รศ.นพ.คเณศร์   แวววิจิตร  
23.  พล.อ.ต.นพ.พีรพันธ์   ประทีปรัตน์  
24.  ศ.นพ.จรัญ  มหาทุมะรัตน์  
25.  ศ.นพ.เกรียง   ตั้งสง่า  
26.  นพ.มนัส  ฉายาวิจิตรศิลป์  
27.  พญ.วัณณศรี  สินธุภัค  
28.  นพ.อุดมศักดิ์   ศรีแสงนาม  
29.  ศ.ภิชาน นพ.พิชิต   สุวรรณประกร  
30.  รศ.นพ.อรุณ  โรจนสกุล  
31.  นพ.กำพล  พลัสสินทร์  
32.  นพ.มั่น  อุดมพาณิชย์  
33.  พญ.สุรางคณา   เตชะไพบูลย์  
34.  นพ.กฤตวิทย์   เลิศอุตสาหกุล  
35.  พญ.นลินี  ไพบูลย์  
36.  นพ.พฤฒิชัย  ดำรงรัตน์  
37.  คุณสิริพงษ์   อรุณไพโรจน์  
อนุกรรมการฝ่ายประสานงานของสมาคมฯ
นพ.อนันต์ ธาระเวช ผู้แทนภาคตะวันออก
พญ.วรรณจันทร์   พิมพ์พิไล ผู้แทนภาคเหนือ
นพ.กมล   วีระประดิษฐ์ ผู้แทนภาคใต้
พญ.ทวีสิน   อริยะชัยพาณิชย์ ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.สุรพงษ์   ตันธนศรีกุล ผู้แทนภาคตะวันตก
และ ผู้แทนรุ่นทุกรุ่น  

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย