ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2560

งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2560

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี  2560

ในวันพฤหัสบดีที่   16   พฤศจิกายน   2560

เวลา  12.00  น.

ณ   บริเวณริมสระว่ายน้ำ   ชั้น 7

อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

1. ศ.นพ.จรัส    สุวรรณเวลา รุ่น 5

-ได้รับแต่งตั้งเป็น  ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

2. ศ.นพ.ธีระ   รามสูต รุ่น 7

- ได้รับรางวัล  เหรียญเชิดชูเกียรติผลประเมินวิมลเวชช์  ในฐานะผู้อุทิศตนในการป้องกัน

ควบคุมโรคดีเด่น  ประจำปี 2560

3.  นพ.วิศิษฏ์   ฐิตะวัฒน์  รุ่น11 และ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย    

-ได้รับรางวัลTTS RECOGNITION AWARDS 2016 OUTSTANDING ACHIEVEMENT 

 IN TRANSPLANTAION (DEVELOPING COUNTRY) จาก The Transplantation Society  

      4. ศ.นพ.ประพันธ์   ภานุภาค รุ่น 18

-ได้รับ   การยกย่องให้เป็น 1 ใน4 นักวิจัยด้านเอดส์ จากสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ

5.  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร   จิตตินันทน์ รุ่น 30

      - ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ”

                    7.  นพ .ธเรศ   กรัษนัยรวิวงศ์ รุ่น 38

-  ได้รับแต่งตั้ง “รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

จำนวนผู้เข้าชม : 1178

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย