ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เชิญชวนศิษย์เก่า update ข้อมูลส่วนบุคคล

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เชิญชวนศิษย์เก่า update ข้อมูลส่วนบุคคล

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน 
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้สัมภาษณ์เชิญชวน update ข้อมูล ของศิษย์เก่า 

โดยกล่าวถึง เกี่ยวกับ 
- วัตถุประสงค์ 
- ประโยชน์
โดย "เพียงแค่ 10 นาที" ในการลงทะเบียนในการลงข้อมูล แต่จะเป็น "ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ" 
ซึ่งจะนำมาต่อยอดใน
- การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า เช่น ขอความช่วยเหลือเมื่อมีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในที่ใดในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
- ได้รับข้อมูล E-Newsletter ทาง email เป็นประจำทุกเดือน
- และจะยังเป็นสำหรับสิทธิพิเศษ สวัสดิการ ในอนาคต ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยฐานข้อมูลนี้
เหลือเวลาไม่ถึง 7 วัน ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 

จำนวนผู้เข้าชม : 726

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย