ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9

พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 : 07.30 น. : บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาฯ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 14) รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 24) และ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่วันสวรรคต โดยมี เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี

จำนวนผู้เข้าชม : 584

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย