ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม

Alumni Member

ผลการค้นหา
รุ่นที่ ชื่อ-สกุล Last Update  
1 พญ. ผจง คงคา (ผู้แทนรุ่น) -
2 น.อ.หญิง พญ. มนัสสวาสดิ์ หงศ์ลดารมภ์ (ผู้แทนรุ่น) -
3 พล.ต.ต. นพ. เกื้อศักดิ์ กนิษฐานนท์ (ผู้แทนรุ่น) 27 ก.ย. 2562
4 นพ. ทวีศักดิ์ จุลวัจนะ (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
5 นพ. จรัส สุวรรณเวลา (ผู้แทนรุ่น) -
6 นพ. ชวลิต อ่องจริต (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
7 นพ. ธีระ รามสูต (ผู้แทนรุ่น) -
8 อ. พญ. อุไร บุญรักษ์ (ผู้แทนรุ่น) 12 พ.ค. 2561
9 พญ. ทิวาวรรณ สิงหพัศ (ตุ๊) (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
10 นพ. เสก อักษรานุเคราะห์ (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
11 รศ. พญ. สุนิตย์ จันทรประเสริฐ (นิด) (ผู้แทนรุ่น) 4 ก.ค. 2561
12 นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ (ผู้แทนรุ่น) 19 ก.ย. 2561
13 ศ.กิตติคุณ นพ. ประมวล วีรุตมเสน (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
14 คุณหญิง พญ. กอบจิตต์ ลิมปพยอม (จิ๊) (ผู้แทนรุ่น) 10 ต.ค. 2560
15 พลโท นพ. อำนาจ บาลี (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
16 นพ. ปรีชา ศตวรรษธำรง (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
17 พญ. วัชรี บัวชุม (ผู้แทนรุ่น) -
18 นพ. ไพโรจน์ วิฑูรพนิชย์ (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
19 พล.ต.ต. นพ. ชุมศักด์ พฤกษาพงษ์ (ผู้แทนรุ่น) -
20 พญ. ภัทรา นันทวัน (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
21 พล.ต.ต นพ. ไพโรจน์ จันทรโมลี (ผู้แทนรุ่น) 17 มิ.ย. 2560
22 ผศ. พญ. จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
23 ศ.(กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ผู้แทนรุ่น) 21 เม.ย. 2562
24 รศ. พญ. สุวรรณี พันเจริญ (ผู้แทนรุ่น) 28 ก.ย. 2560
25 รองศาสตราจารย์ พญ. สมใจ หวังศุภชาติ (อ้วน) (ผู้แทนรุ่น) 15 มิ.ย. 2560
26 พญ. หัทยา ธัญญลักษณากุล (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
27 พญ. จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ (ผู้แทนรุ่น) -
28 นพ. การุณ เก่งสกุล (ผู้แทนรุ่น) -
29 พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ (ผู้แทนรุ่น) -
30 ผศ นพ. ดาบศักดิ์ กองสมุทร (ดาบ) (ผู้แทนรุ่น) 19 ต.ค. 2560
31 ศาสตราจารย์ นพ. เยื้อน ตันนิรันดร (ผู้แทนรุ่น) 5 ก.ย. 2560
32 นพ. โศภณ นภาธร (ผู้แทนรุ่น) -
33 นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
34 รองศาสตราจารย์ นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ (ตู่) (ผู้แทนรุ่น) 2 มิ.ย. 2562
35 นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม (ผู้แทนรุ่น) -
36 นพ. โชคชัย ลีโทชวลิต (เม่น) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
37 นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ (ผู้แทนรุ่น) -
38 รองศาสตราจารย์ นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ (คก) (ผู้แทนรุ่น) 5 ก.ย. 2560
39 นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ผู้แทนรุ่น) -
40 นพ. นนท์ โรจน์วชิรานนท์ (ผู้แทนรุ่น) -
41 ผศ นพ. สหดล ปุญญถาวร (B) (ผู้แทนรุ่น) 10 ต.ค. 2560
42 พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค (ผู้แทนรุ่น) -
43 นพ. กิติกรณ์ ชลวิสุทธิ์ (โก้) (ผู้แทนรุ่น) 11 มี.ค. 2561
44 รศ. พญ. สุภัทรพร เทพมงคล (ปุ๋ม) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
45 ผศ. นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์ (แจน) (ผู้แทนรุ่น) 20 ก.ย. 2560
46 รศ นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม (ผู้แทนรุ่น) 10 ต.ค. 2560
47 นพ. นัทภูมิ กาญจนาภรณ์ (ปั๊ป) (ผู้แทนรุ่น) 27 ก.ย. 2560
48 อ.ดร. นพ. ดนัย วังสตุรค (นัย) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
49 นพ. วิทยา วันเพ็ญ (เอ) (ผู้แทนรุ่น) 19 ก.ย. 2560
50 นพ. ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ (ผู้แทนรุ่น) -
51 พญ. ภรณี เหล่าอิทธิ (ผู้แทนรุ่น) -
52 ผศ นพ. ตุลชัย อินทรัมพรรย์ (ตุ้ย) (ผู้แทนรุ่น) 3 มิ.ย. 2562
53 นาวาอากาศโท นพ. รหัท จารยะพันธุ์ (นัท) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
54 พญ. โฉมศรี อริยะบุญศิริ (ผู้แทนรุ่น) -
55 นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์ (ผู้แทนรุ่น) -
56 ดร. นพ. พีร์ เหมะรัชตะ (พีร์) (ผู้แทนรุ่น) 12 ต.ค. 2560
57 นพ. เพชร อลิสานันท์ (เพชร) (ผู้แทนรุ่น) 27 ก.ย. 2560
58 นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ (โน้ต) (ผู้แทนรุ่น) 19 ก.ค. 2560
59 พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล (ฉอ) (ผู้แทนรุ่น) 28 มี.ค. 2561
60 นพ. ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ (แบงค์) (ผู้แทนรุ่น) 5 ก.ย. 2560
61 นพ. สุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์ (ทิม) (ผู้แทนรุ่น) 14 เม.ย. 2561
62 อาจารย์ นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข (เสก) (ผู้แทนรุ่น) 27 ก.ย. 2560
63 นพ. วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ (หนึ่ง) (ผู้แทนรุ่น) 8 ต.ค. 2560
64 นพ. ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ (โอ๊ค) (ผู้แทนรุ่น) 25 ก.ย. 2560
65 นพ. วีระวิชย์ วาทีทิพย์ (ลิ้งค์) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
66 นพ. กสานติ์ เกียรติปานอภิกุล (ซัน) (ผู้แทนรุ่น) 26 ก.ย. 2560
67 นพ. ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา (เก็ต) (ผู้แทนรุ่น) 11 มิ.ย. 2560

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย